Tyczenie budynków | ComplexGeo

Tyczenie budynków.

Każdy powstający budynek wymagający uzyskania pozwolenia na budowę podlega geodezyjnemu wytyczeniu w terenie.

Czynność ta ma na celu zapewnienie zgodnego z projektem oraz przepisami (obowiązującymi w zakresie usytuowania budynków)
posadowienie nowego budynku.

Prace te zazwyczaj przebiegają dwuetapowo. Najpierw geodeta wbija na gruncie paliki w narożach mającego powstać budynku, w celu ściągnięcia wierzchniej warstwy terenu tzw. humusu. W drugim etapie na odpowiednio przygotowanych "ławach ciesielskich" geodeta zaznacza osie główne budynku.

Zadanie to zapobiega pomyłkom, skrzywieniom i błędom w realizacji projektu.


Całość tych prac geodeta uprawniony potwierdza odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

1

PRZYJĘCIE ZLECENIA

Przyjęcie i zarejestrowanie nowego zlecenia zawierające dane zleceniodawcy oraz adres wytyczanego obiektu.

 

2

PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI BUDYNKU

W celu wytyczenia budynku w terenie należy przekazać geodecie projekt budynku oraz plan zagospodarowania działki (ksero).

 

3

PRZYGOTOWANIE DZIAŁKI

Zamawiający przed wytyczeniem budynku na ławach musi usunąć warstwę gruntu zwaną humusem.

4

WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH W TERENIE

Po opracowaniu danych posadowienia przyszłego budynku wykonywane są czynności terenowe.

5

WPIS DO DZIENNIKA BUDOWY

Wykonane czynności geodezyjne zostają wpisane do dziennika budowy oraz opieczętowane i podpisane przez geodetę uprawnionego.
Od tego momentu można rozpocząć realizację budowy.

W celu zlecenia wytyczenia budynku należy przekazać niezbędne materiały projektowe około 5 dni przed terminem realizacji.